Ads
Alliance Wars Gmork Reborn 24590 #143
Become VIP to view full War history!
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #12 24590 #150
Avg Lvl: 275 Highest Lvl: 377
7Drone(358) 6Info(330) 2DA(299) 1SA 6CWA 1AA 2GA 3IA 1GP
162
Time War â±
Compare
Yesterday
21
Knights of Nee
#146 24330 Feather-Weight #27
Highest Lvl: 370 Avg Lvl: 244
11Drone(354) 8Info(317) 7DA(274) 2SA 3CWA 2AA 3GA 5IA 2EA 1GP 2MA
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #13 24428 #152
Avg Lvl: 273 Highest Lvl: 376
7Drone(358) 5Info(333) 2DA(299) 1SA 6CWA 1AA 2GA 3IA 1GP
26
Compare
4d
19
France Unie
#732 20180 Feather-Weight #210
Highest Lvl: 398 Avg Lvl: 261
11Drone(360) 2Info(320) 9DA(300) 5SA 6CWA 5AA 3GA 4IA 2EA 2GP
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #11 24402 #146
Avg Lvl: 264 Highest Lvl: 376
7Drone(358) 5Info(333) 3DA(288) 1SA 6CWA 1AA 4GA 4IA 1GP
-95
Compare
6d
21
☆大日本トチギー帝国☆
#76 26103 Light-Weight #15
Highest Lvl: 431 Avg Lvl: 211
11Drone(373) 1Info(307) 3SA(229) 3CWA 3AA 5GA 6IA 4EA 2GP 1MA 1CA
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #11 24497 #145
Avg Lvl: 264 Highest Lvl: 376
7Drone(357) 5Info(333) 3DA(288) 1SA 6CWA 1AA 4GA 4IA 1GP
21
Compare
10d
18
日本ゆるゆる国
#811 19834 Light-Weight #150
Highest Lvl: 423 Avg Lvl: 299
12Drone(375) 9Info(326) 5DA(305) 3SA 4CWA 5AA 4GA
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #12 24476 #156
Avg Lvl: 264 Highest Lvl: 376
7Drone(357) 5Info(333) 3DA(287) 1SA 6CWA 1AA 4GA 4IA 1GP
162
Time War â±
Compare
12d
21
Knights of Nee
#150 24199 Feather-Weight #30
Highest Lvl: 383 Avg Lvl: 259
13Drone(355) 8Info(317) 7DA(274) 2SA 3CWA 2AA 3GA 5IA 1EA 1MA
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #11 24314 #144
Avg Lvl: 263 Highest Lvl: 376
7Drone(357) 5Info(332) 3DA(287) 1SA 6CWA 1AA 4GA 4IA 1GP
-247
Compare
16d
20
Battletoads
#308 22718 Feather-Weight #69
Highest Lvl: 399 Avg Lvl: 280
8Drone(364) 3Info(333) 2DA(302) 4SA 4CWA 1AA 5GA 1EA 1MA
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #11 24561 #144
Avg Lvl: 263 Highest Lvl: 376
7Drone(357) 5Info(332) 3DA(286) 1SA 6CWA 1AA 4GA 4IA 1GP
43
Compare
18d
21
KOREA HEARTS
#471 21277 Heavy-Weight #65
Highest Lvl: 414 Avg Lvl: 293
20Drone(369) 4Info(316) 2DA(302) 4SA 3CWA 5AA 4GA 3IA 1CA
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #11 24518 #144
Avg Lvl: 263 Highest Lvl: 376
7Drone(356) 5Info(332) 3DA(286) 1SA 5CWA 2AA 4GA 4IA 1GP
44
Compare
21d
20
勇者向前走
#468 21280 Middle-Weight #52
Highest Lvl: 420 Avg Lvl: 268
13Drone(366) 6Info(328) 3DA(305) 2SA 7CWA 3AA 5GA 4IA 1EA 1MA
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #11 24474 #146
Avg Lvl: 262 Highest Lvl: 376
7Drone(356) 5Info(332) 3DA(285) 1SA 5CWA 2AA 4GA 4IA 1GP
24
Compare
23d
21
France alliance
#739 20099 Feather-Weight #208
Highest Lvl: 385 Avg Lvl: 308
11Drone(368) 10Info(333) 8DA(312) 7SA 5CWA 3AA 2GA 1IA 1EA
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #11 24450 #148
Avg Lvl: 262 Highest Lvl: 376
7Drone(355) 4Info(333) 4DA(295) 1SA 5CWA 2AA 4GA 4IA 1GP
47
Compare
25d
21
Cereal Killerz
#458 21339 Feather-Weight #123
Highest Lvl: 376 Avg Lvl: 302
8Drone(362) 7Info(330) 2DA(300) 3SA 1CWA 1AA 4GA
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #12 24403 #150
Avg Lvl: 262 Highest Lvl: 376
7Drone(355) 4Info(332) 3DA(294) 2SA 5CWA 2AA 4GA 3IA 1EA 1GP
105
Time War â±
Compare
27d
17
VIET MINH PRO
#247 22967 Fly-Weight #30
Highest Lvl: 392 Avg Lvl: 252
5Drone(376) 1Info(308) 2DA(307) 5SA 1CWA 1AA 4GA 2IA
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #13 24298 #155
Avg Lvl: 262 Highest Lvl: 376
7Drone(355) 4Info(332) 3DA(293) 2SA 5CWA 2AA 4GA 3IA 1EA 1GP
133
Close ðŸ˜…
Compare
29d
21
Chez Parée FB
#202 23459 Fly-Weight #20
Highest Lvl: 402 Avg Lvl: 264
12Drone(361) 3Info(320) 6DA(280) 6SA 7CWA 2AA 3GA 4IA 2EA
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #14 24165 #161
Avg Lvl: 262 Highest Lvl: 376
6Drone(359) 5Info(332) 4DA(290) 3SA 5CWA 2AA 4GA 3IA 1EA 1GP
56
Compare
1month 1d
12
ⓁⒺⒼⒾⓄⓃⒹⒺⓁⒸⒶⓄⓈ
#455 21365 Feather-Weight #121
Highest Lvl: 397 Avg Lvl: 199
4Drone(381) 6Info(320) 1DA(264) 1SA 2CWA 5AA 1GA 4IA 3GP 3MA 3CA 1Iron
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #16 24109 #167
Avg Lvl: 261 Highest Lvl: 375
6Drone(358) 5Info(332) 4DA(290) 3SA 5CWA 2AA 4GA 3IA 1EA 1GP
84
Close ðŸ˜…
Compare
1month 3d
21
Damocles Sword
#330 22169 Feather-Weight #75
Highest Lvl: 404 Avg Lvl: 264
9Drone(350) 6Info(320) 2DA(283) 7SA 5CWA 3AA 1GA 4IA
Gmork Reborn
21
Fly-Weight #16 24025 #175
Avg Lvl: 258 Highest Lvl: 375
6Drone(358) 5Info(332) 4DA(290) 3SA 5CWA 1AA 4GA 3IA 2EA 1GP
58
Compare
1month 6d
21
Cereal Killerz
#469 21301 Feather-Weight #126
Highest Lvl: 375 Avg Lvl: 289
8Drone(367) 8Info(329) 2DA(300) 3SA 1CWA 2AA 5GA 1EA
Become VIP to view full War history!
Warning: dominations.info is going away soon!
Looks like you're coming from dominations.info.
Note that dominations.info is closing soon. Make sure to bookmark and use domistats.com url instead!